Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Istotne zmiany wniósł Marszałek Województwa Wielkopolskiego do regulaminu przyznawania stypendium. Zmianie uległ jeden z trzech głównych kryteriów. Średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto lub 740,00 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

 

 1. Uzyskali w roku szkolnym 2012/2013 średnią ocen powyżej 4, 21 (im wyższa średnia, tym wyższa punktacja)
 2. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł. netto (im niższy dochód, tym wyższa punktacja)
 3. W przypadku uczniów wychowujących się w rodzinach niepełnych - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy może przekroczyć 650,01 zł. netto, lecz nie może przekroczyć 740,00 zł. netto

 

Kryterium przyznawania punktów dodatkowych:

 

 1. wnioskodawca jest sierotą zupełną/ym – 2 pkt,
 2. wnioskodawca pochodzi z rodziny, gdzie rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci – 0,5 pkt,
 3. wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną poniżej 16 roku życia – 1 pkt,
 4. wnioskodawca jest osobą powyżej 16 roku życia o:
 1. znacznym stopniu niepełnosprawności – 1,5 pkt,
 2. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 1 pkt,
 3. lekkim stopniu niepełnosprawności – 0,5 pkt,
 1. w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna – 0,5 pkt.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie ze szkoły o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny.
 2. Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym).
 3. Zaświadczenie ze szkoły o obecnym statusie ucznia, w momencie składania wniosku.
 4. Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4.
 5. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia z wyłączeniem osób dot. ust. 7.
 6. Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy: prowadzą działalność gospodarczą; rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne; w formie karty podatkowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5.
 7. Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy.
 8. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6.
 9. Kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym)
 10. Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7.
 11. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym).
 12. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności bądź od orzecznika ZUS, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym).
 13. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym).
 14. Inne dokumenty wymagane przez Starostwo Powiatowe w celu weryfikacji złożonego wniosku o przyznanie stypendium.

 

Uczniowie zameldowani na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na parterze w pokoju nr 18, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013r., natomiast uczniowie zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z pełną dokumentacją. Niestety złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium.

 

Wzory wniosku, załączniki oraz Regulamin dostępne są poniżej oraz w gabinecie pedagoga szkolnego (pok.106), a także na stronie internetowej Starostwa www.powiat-ostrowski.pl.

 

Powrót do listy aktualności