Pedagog

mgr Beata Zalewska
Godziny pracy
Poniedziałek

8:45 - 15:00

(zajęcia 14:15 - 15:00)

Wtorek

11:00 - 15:00
(zajęcia 14:15 - 15:00)

Środa

8:00 - 15:00

(zajęcia 7:15 - 8:00

oraz 8:00 - 8:45)

Czwartek

8:00 - 11:15

(stacjonarnie w szkole)

Piątek

8:00 - 10:30

(zajęcia 7:15 - 8:00)

Gabinet 207, piętro II

Możliwość kontaktu przez e-mail: pedagog@zsbe.edu.pl lub dziennik Librus. Po wcześniejszym ustaleniu terminu - spotkania online za pośrednictwem Google Meet lub stacjonarnie w szkole

 

Jeśli szukasz rady, pomocy, potrzebujesz porozmawiać - czekam na Ciebie!
Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam!

 

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia.

Czym sięzajmuje Pedagog Szkolny?

(na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

Zadania pedagoga to w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

PAMIĘTAJ!!!
GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO JESTEŚ TY.